Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZIELARNIAZDROWIA.PL

 

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ZIELARNIAZDROWIA.PL
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. OPINIE O PRODUKTACH
11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy
www.zielarniazdrowia.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach
Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W
przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy i należy je stosować.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zielarniazdrowia.pl prowadzony jest przez Krzysztofa
Regulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZIELARNIA KRZYSZTOF REGULSKI wpisanego do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Tadeusza Rejtana 8, 96-
500 Sochaczew i adres do doręczeń: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew, NIP 8371139185, REGON 146745681,
adres poczty elektronicznej: biuro@zielarniazdrowia.pl, numer telefonu: 572 315 983.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy
i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem
wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia
19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o
usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
 
Strona 2 z 12
1.4.2. BLOG - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Sklepie Internetowym dla jego Usługobiorców
umożliwiający im przeglądanie wpisów Usługodawcy, w szczególności dotyczących Jego działalności oraz
oferowanych Produktów.

1.4.3. CHAT Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowy umożliwiający bezpośredni
kontakt z Usługodawcą w czasie rzeczywistym.

1.4.4. DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.5. FORMULARZ KONTAKTOWY Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

1.4.6. FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.8. KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.9. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.10. KONTO Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone dane podane przez
Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.11. NIELEGALNE TREŚCI informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży
Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem
jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego
przedmiotu lub charakteru tego prawa.

1.4.12. NEWSLETTER Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.13. PRODUKT dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj.
zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

1.4.14. REGULAMIN niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.15. SKLEP INTERNETOWY sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.zielarniazdrowia.pl.

1.4.16. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA Krzysztof Regulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZIELARNIA
KRZYSZTOF REGULSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania
działalności: ul. Tadeusza Rejtana 8, 96-500 Sochaczew i adres do doręczeń: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew,
NIP 8371139185, REGON 146745681, adres poczty elektronicznej: biuro@zielarniazdrowia.pl, numer telefonu: 572
315 983.

1.4.17. UMOWA SPRZEDAŻY (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3)
umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów)
zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.18. USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.19. USŁUGOBIORCA (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.
827 ze zm.).

1.4.21. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 
Strona 3 z 12
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Chat, Konto, Formularz Kontaktowy,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog” widocznej w Sklepie Internetowym. Blog jest dostępny
nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy
dokonywania innych czynności. W ramach bloga Usługodawca publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Sklepu
Internetowego oraz Produktów.

2.1.1.1. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez
zamknięcie przeglądarki internetowej.

2.1.2. Chat korzystanie z Chatu możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę (1)
kliknięciu pola przedstawiającego dymek wiadomości, (2) wpisaniu treści wiadomości; oraz (3) kliknięciu pola akcji na
klawiaturze. W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię oraz adres poczty
elektronicznej.

2.1.2.1. Po skorzystaniu z Chatu możliwe jest uzyskanie transkrypcji na adres poczty elektronicznej. Uzyskanie transkrypcji
wymaga wykonania łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę (1) kliknięciu symbolu przedstawiającego
trzy kropki ustawione jedna pod drugą, (2) kliknięciu pola Pobierz transkrypt.

2.1.2.2. Usługa Elektroniczna Chat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
zakończenia prowadzenia rozmowy przez Usługobiorcę i Usługodawcę za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę lub Usługodawcę.

2.1.3. Formularz Kontaktowy korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po wykonaniu przez Usługobiorcę
łącznie dwóch kolejnych kroków (1) przejścia do zakładki „Formularz kontaktowy” i (2) kliknięciu na stronie Sklepu
Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pole wyślij. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest
podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz wpisanie treści zapytania.

2.1.3.1. Usługa Formularza Kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą przesłania zapytania.

2.1.4. Konto korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę (1)
wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „zarejestruj się. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest
podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli
Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Google, może również utworzyć Konto w Sklepie
Internetowym, logując się za pomocą jednego z tych serwisów, poprzez kliknięcie pola zaloguj się przez google lub
zaloguj się przez facebook. Konto można również założyć w trakcie składania Zamówienia, poprzez kliknięcie pola
zarejestruj się w Formularzu Zamówienia z chwilą złożenia Zamówienia, Usługobiorcy zostaje założone Konto.

2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w
każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania
do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielarniazdrowia.pl lub
też pisemnie na adres: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew.

2.1.5. Formularz Zamówienia korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta
pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu
na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.

2.1.5.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.6. Newsletter na Newsletter można się również zapisać poprzez - (1) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie
zakładania Konta z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, (2) zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta z chwilą kliknięcia pola „zapisz” Usługobiorca zostaje zapisany na
Newsletter, (3) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza
Zamówienia z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.6.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez (1) wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@zielarniazdrowia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew lub (2) zaznaczenie
 
Strona 4 z 12
odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta z chwilą kliknięcia pola „zapisz” Usługobiorca zostaje wypisany z
Newslettera.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przegdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub
Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym Nielegalnych Treści.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.5. Regulaminu.

3.2. Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami , a gdy charakter Produktu nie pozwala,
rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o kosztach
dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym
także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W
razie Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej prenumeratę Sprzedawca podaje w
ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa
Sprzedaży przewiduje stałą stawkę - także łączne miesięczne płatności.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.5. Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedy:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro, za pośrednictwem serwisu BlueMediaAutoPay.pl możliwe aktualne sposoby płatności określone są na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej
http://www.autopay.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za
pośrednictwem serwisu AutoPay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. Autopay.pl spółka AUTOPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców
Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 2.205.500,00 zł w całości opłacony,
NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000.
 
Strona 5 z 12
4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w
tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew w Dni Robocze, w godzinach od
10:00 do 18:00.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą od
dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach
gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć
2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatnic od
dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji
składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług
Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu rzeczy ruchomej zakupionego przez Klienta na
podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu
Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt
bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami
cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej zakupionego
przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy
Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g
Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności
Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 
 
Strona 6 z 12
6.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielarniazdrowia.pl.

6.4. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew.

6.5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do
zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w
zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji
zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt)
związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o
podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli atwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Sprzedawcę.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania.

6.9. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja jest to odpowiedzialność umowna
(dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez
inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące
odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz
podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym
miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową
Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma
wpływu na te środki ochrony prawnej.

6.10. Zawarte w punkcie 6.2.2. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np.
poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i
narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się
polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest
między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333;
(2) za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub
osobiście w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego ;
(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji lub (3) pomoc
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440
220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
 
Strona 7 z 12
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielarniazdrowia.pl.

8.2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy
może nastąpić na adres: ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew.

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest
to obowiązkowe.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności od
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2. dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wytkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu atności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić
Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z
elementami cyfrowymi) - dące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.7.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument
wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.7.3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.8.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt -
rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem
 
Strona 8 z 12
świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz
ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w
tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż
do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które
konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta.

8.9. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021
r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od
tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąp bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Uugobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,
jest ograniczona zawno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku
zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za
opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje
wyłączona.
 
Strona 9 z 12
9.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10. OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na
zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie
lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym
także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego
przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może
również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

10.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym
Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub
pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być
wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

10.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań
stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania
zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5. Opinie mogą b udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w
zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu
Internetowego (w tym także za pomo zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt.
W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

10.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego
wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z
Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego w tym
wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o
Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

10.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym
współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej w ten sposób dostęp
do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

10.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie,
czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego
lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany
Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie
6. Regulaminu.

10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów
oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia
opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym
Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas
korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia
Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z
narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę
jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

11.2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej biuro@zielarniazdrowia.pl jako
pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw
członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym
Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby
stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski do celów komunikacji z jego punktem
kontaktowym.

11.3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:

11.3.1. Na adres poczty elektronicznej biuro@zielarniazdrowia.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić
Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
 
Strona 10 z 12
11.3.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i
ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe
elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają,
że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji,
takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje
umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i
nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia
dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy
2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu
dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
11.3.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości
do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy
działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru
danej działalności lub informacji.
11.3.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia,
Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do
informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
11.3.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz
podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i
obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania
decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu,
o którym mowa poprzednim punkcie.
11.4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego,
w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:
11.4.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu
Internetowego:
11.4.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy),
zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz
osób trzecich;
11.4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
11.4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
11.4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
11.4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne
lub obraźliwe;
11.4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania
takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń
i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i
rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź
danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
11.4.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.
11.4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu
Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy
Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych
treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby
spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi
określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
11.4.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo
zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści
niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego
usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne
działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści).
Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania
jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od
tej decyzji.
11.4.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą
starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych
Strona 11 z 12
interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw
zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm
mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
11.5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań
podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej
wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób
elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg
pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie
narusza jego innych praw.
11.6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych
działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w
sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera
wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na
zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem,
lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej
zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny
sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
11.7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje
Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego
organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa
członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały
rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Zmiana Regulaminu:
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub
regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług
Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z
ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym
oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
12.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w
życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu
powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie
którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu
powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i
bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i
Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi
zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim,
wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie
dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
12.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo
rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie
takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o
charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach,
zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w
dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane
zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym
charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
12.2.4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Strona 12 z 12

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
ZIELARNIA KRZYSZTOF REGULSKI
ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew
zielarniazdrowia.pl
biuro@zielarniazdrowia.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium